FANDOM


List of all characters from the Houshin Engi manga and anime series.


Color Code
Doushi Sennin Youkai Sennin Paopei Human Tennen Doushi Spirit Beast Magical Beast Human Original People
Kun Lun Mountain

Kun Lun Sendou & Sennyo

Taikoubou04 Suupuushan05 Youzen05 Nataku04 Tenka04
Taikoubou Suupuushan Youzen Li Nataku Kou Tenka
Bukichi03 Raishinshi01 Doukouson01 Sengyoku01 Koushu01
Bukichi Raishinshi Doukouson Tou Sengyoku Ryuukitsu Koushu
Hekiun01 Sekiun01 Kintaku01 Mokutaku01 Igo01
Hekiun Sekiun Li Kintaku Li Mokutaku Igo
Kokuko01 Unchuushi01 Kokutsuru01 Hakutsuru03 Genshitenson04
Suu Kokuko Unchuushi Kokutsurudouji Hakutsurudouji Genshitenson


The Juunisen

NentouDoujin01 Taiitsu03 Fugen05 Gyokutei01 Doutoku02
Nentou Doujin (Former) Taiitsu Shinjin Fugen Shinjin Gyokutei Shinjin Seikyo Doutoku Shinkun
Dokou01 KouSeishi01 SekiSeishi01 Reihou01 Kuryuson01
Dokou Tenson Kou Seishi Seki Seishi Reihou Daihoushi Kuryuson
Monju01 Jikou01 Kouryuu01
Monju Kouhou Tenson Jikou Doujin Kouryuu Shinjin


Houshindai

Genshitenson04 Hakutsuru03 Hakkan01
Genshitenson Hakutsurudouji HakkanKingo Island

Kingo Sendou & Sennyo

TsuutenKyoushu01 Dakki04 Bunchuu04 ChouKomei01 Sengyoku01
Tsuuten Kyoushu So Dakki (Former) Bunchuu (Former) Chou Komei Tou Sengyoku (Former)
Venus01 Madonna01 Queen01 Ranei01
Venus (Former) Madonna (Former) Queen (Former) Kou Ranei


The Juttenkun

OuTenkun01 ChouTenkun(Zhang)01 ChouTenkun(Zhao)01 SonTenkun01 TouTenkun01
Ou Tenkun Chou Tenkun (Zhang) Chou Tenkun (Zhao) Son Tenkun Tou Tenkun
EnTenkun01 YouTenkun01 KinkoSeiba01 Shin-HakuTenkun01 Shin-HakuTenkun01
En Tenkun You Tenkun Kinko Seibo Haku Tenkun Shin Tenkun


The Shisei of Kuryuu Island

Ouma01 Kouyuuken01 Kouha01 Youshin01
Ouma Kouyuuken Ri Kouha Youshin


The Maka Yonshou

Mareisei01 Mareikai01 Mareijyu01 Mareikou01
Ma Reisei Ma Reikai Ma Reijyu Ma Reikou


Queen Joker

ChouKomei01 Venus01 Madonna01 Queen01 Younin01
Chou Komei Venus Madonna Queen Younin
Ryogaku01 Bagen01 Ryukan01 Kyuuin01 Chinki01
Ryogaku Bagen Ryukan Kyuuin Chinki
KouKeinou01 Yoka01 Hitou01
Kou Keinou Yoka HitouHourai Island

Hourai Sennyo

Dakki04 Kibi01 Kijin01 Jyoka01 Koukaku01
So Dakki Ko Kibi Ou Kijin Jyoka Koukaku
Bazen01 Ubunka01
Bazen UbunkaZhou

West (Seiki)

KiShou02 Hakuyuukou01 KiHatsu02 Shuukoutan01 NanKyuukatsu01
Ki Shou Ki Hakuyuukou Ki Hatsu Shuukou Tan Nankyuu Katsu
Hiko04 Tenshou01 Nopic Nopic Nopic
Kou Hiko Kou Tenshou Kou Tenroku Kou Tenshaku Kou Kon
Nopic Nopic Nopic Nopic Nopic
Kou Hihyou Kou Hihyuu Go Ken Kou Mei Ryuu Kan
Nopic Li Sei03 In Shi03 Nopic Yuukyou01
Shuu Ki Li Sei In Shi Tou Kyuukou Ryo Yuukyou


East

Nopic
Kyou Kanso


North (Suujou)

Nopic Kokuko01
Suu Kouko Suu Kokuko


South

Nopic
Gaku Suu


Kishuu

SoGo01 Dakki(Original)01 Zenchuu01 Teirin01
So Go So Dakki (Original) So Zenchuu TeirinYin

Chouka

ChuuOu01 Dakki04 Nopic Nopic Nopic
Chuu Ou So Dakki Kyouhi In Cho In Hon
Bunchuu04 Kokukirin01 ChouKei01 Kijin01 Kibi01
Bunchuu Kokukirin Chou Kei Ou Kijin Ko Kibi
Nopic Nopic Nopic ShuShi01 Chintou01
Kashi Koushi Tou Kyuukou (Former) Shu Shi Chintou
Nopic Nopic Nopic Nopic Nopic
Hou Hitsu Hou So Kouhei Ryono Kousou


Chintou Outpost

Li Sei03 In Shi03 Nataku04
Li Sei In Shi Li Nataku


Rintou Outpost

ChouHou01
Chou Hou


Seiryuu Outpost

Fuurin01 ChouKeihou01
Fuurin Chou Keihou


Shisui Outpost

Nopic
KaneiUnaffiliated

Shinkouhyou04 Kokutenko04
Shinkouhyou KokutenkoTogenkyou

Yuukyou01 Roushi01
Ryo Yuukyou Taijou RoukunSpirit Beasts

Suupuushan05 Kokutenko04 Kokukirin01 Suupuupapa01 Nopic
Suupuushan Kokutenko Kokukirin Suupuupapa Suupuumama
Shinyou03 Uen01
Shinyou UenMagical Beasts

Ryuushoku01 Hitou01
Ryuushuko HitouThe Original People

Jyoka01 Fukki01 Shinnou01
Jyoka Fukki Shinnou