FANDOM


"Quote Goes Here"

__

Yoka
Biographical Information
Basic Information
Professional Information
Debut
Media
Voice Actors
Image Gallery


__________」 is a protagonist of the Houshin Engi anime and manga series and is a _____ from [[_____]].


Appearance

Describe the character's appearance here.


Personality

Describe the character's personality here.


History

Write about the character's background (past) here.


Plot

Chou Koumei Arc

Equipment and Abilities

Paopei

Abilities

Relationships

Sennin World

BattlesQuotes

Trivia


References


Navigation

Characters
Kun Lun Mountain
Residents Taikoubou  |  Suupuushan  |  Youzen  |  Li Nataku  |  Kou Tenka  |  Bukichi  |  Raishinshi  |  Doukouson  |  Tou Sengyoku  |  Ryuukitsu Koushu  |  Hekiun  |  Sekiun  |  Li Kintaku  |  Li Mokutaku  |  Igo  |  Suu Kokuko  |  Unchuushi  |  Kokutsurudouji  |  Hakutsurudouji  |  Genshitenson  |  Nentou Doujin
The Juunisen Taiitsu Shinjin  |  Fugen Shinjin  |  Gyokutei Shinjin  |  Seikyo Doutoku Shinkun  |  Dokou Tenson  |  Kou Seishi  |  Seki Seishi  |  Reihou Daihoushi  |  Kuryuson  |  Monju Kouhou Tenson  |  Jikou Doujin  |  Kouryuu Shinjin
Houshindai Genshitenson  |  Hakutsurudouji  |  Hakkan
Kingo Island
Residents Tsuuten Kyoushu  |  So Dakki  |  Bunchuu  |  Chou Komei  |  Tou Sengyoku  |  Venus  |  Madonna  |  Queen  |  Kou Ranei
The Juutenkun Ou Tenkun  |  Chou Tenkun (Zhang)  |  Chou Tenkun (Zhao)  |  Son Tenkun  |  Tou Tenkun  |  En Tenkun  |  You Tenkun  |  Kinko Seiba  |  Haku Tenkun  |  Shin Tenkun
Shisei Ouma  |  Kouyuuken  |  Ri Kouha  |  Youshin
Maka Yonshou Ma Reisei  |  Ma Reikai  |  Ma Reijyu  |  Ma Reikou
Queen Joker Chou Komei  |  Venus  |  Madonna  |  Queen  |  Younin  |  Ryogaku  |  Bagen  |  Ryukan  |  Kyuuin  |  Chinki  |  Kou Keinou  |  Yoka  |  Hitou
Hourai Island
Residents So Dakki  |  Ko Kibi  |  Ou Kijin  |  Jyoka  |  Koukaku  |  Bazen  |  Ubunka
Zhou
West Ki Shou  |  Ki Hakuyuukou  |  Ki Hatsu  |  Shuukou Tan  |  Nankyuu Katsu  |  Kou Hiko  |  Kou Tenshou  |  Kou Tenroku  |  Kou Tenshaku  |  Kou Kon  |  Kou Hihyou  |  Kou Hihyuu  |  Go Ken  |  Kou Mei  |  Ryuu Kan  |  Shuu Ki  |  Li Sei  |  In Shi  |  Tou Kyuukou  |  Ryo Yuukyou
East Kyou Kanso
North Suu Kouko  |  Suu Kokuko
South Gaku Suu
Kishuu So Go  |  So Dakki (Original)  |  So Zenchuu  |  Teirin
Yin
Chouka Chuu Ou  |  So Dakki  |  Kyouhi  |  In Cho  |  In Hon  |  Bunchuu  |  Kokukirin  |  Chou Kei  |  Ou Kijin  |  Ko Kibi  |  Kashi  |  Koushi  |  Tou Kyuukou  |  Shu Shi  |  Chintou  |  Hou Hitsu  |  Hou So  |  Kouhei  |  Ryono  |  Kousou
Chintou Outpost Li Sei  |  In Shi  |  Li Nataku
Rintou Outpost Chou Hou
Seiryuu Outpost Fuurin  |  Chou Keihou
Shisui Outpost Kanei
Togenkyou
Residents Ryo Yuukyou  |  Taijou Roukun
Other
Spirit Beasts Suupuushan  |  Kokutenko  |  Kokukirin  |  Suupuupapa  |  Suupuumama  |  Shinyou  |  Uen
Magical Beasts Ryuushoku  |  Hitou
The Original People Jyoka  |  Fukki
Unaffiliated Shinkouhyou  |  Taijou Roukun